IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > Pamięć i Sprawiedliwość
Półrocznik naukowy
„Pamięć i Sprawiedliwość” Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej” jest przygotowywane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN.
W skład Rady Programowej pisma wchodzą: prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza, prof. dr hab. Czesław Brzoza, prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Jerzy Eisler, prof. dr hab. Andrzej Friszke, dr Janusz Gmitruk, dr Andrzej Grajewski, dr Franciszek Gryciuk, prof. dr hab. Cezary Kuklo, prof. dr hab. Witold Kulesza,  dr hab. Janusz Kurtyka , dr hab. Paweł Machcewicz, prof. dr hab. Grzegorz Mazur, dr Zbigniew Nawrocki, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, dr Sławomir Radoń , prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Jędrzej Tucholski, prof. dr hab. Janusz Wrona, prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński, dr hab. Jan Żaryn.
Redakcja: dr Władysław Bułhak, dr Małgorzata Choma-Jusińska (sekretarz redakcji), dr Łukasz Kamiński, dr Sławomir Poleszak (redaktor naczelny), dr Grzegorz Waligóra, dr hab. Marek Wierzbicki, dr hab. Rafał Wnuk, dr hab. Zdzisław Zblewski.
Sort By:
Page of 1
Pamięć i Sprawiedliwość 2/2010
Cena : $18.00

I. Ankieta: Czym była »Solidarność«?; Jaką rolę odegrała »Solidarność« w najnowszej historii?
II. Studia:
Tadeusz Kopyś – Współpraca polskiej i węgierskiej opozycji w latach osiemdziesiątych XX wieku
Igor Hałagida – Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w Słupsku w latach 1980–1981
Jan Olaszek – „Ekstremiści, chuligani, politykierzy”. Obraz podziemnej „Solidarności” w propagandzie stanu wojennego
Marcin Łaszczyński – „Krąg” i jego krąg. Wydawnictwo w świetle relacji
Maria Orzechowska-Chodurska – Paryskie Radio „Solidarność” – zapomniany epizod w radiofonii
Patryk Pleskot – Zachód ratuje generała?! Paradoksy zachodniej dyplomacji w czasie przemian w Polsce (czerwiec–lipiec 1989 roku)
Tomasz Snarski – Sprawiedliwość transformacyjna, filozofia prawa i rozliczanie przeszłości przez demokratyczne państwo prawa
III. Varia
Arunas Bubnys – Eksterminacja Żydów wileńskich i dzieje getta wileńskiego (1941–1944)
Dariusz Rogut – Zarys historii sowieckiego obozu specjalnego nr 4 (Stiepłagu) w latach 1948–1954
Jacek Wołoszyn – „Ostra broń” – agentura celna. Tajni współpracownicy w więzieniach i aresztach śledczych w latach 1944–1956.
Krzysztof Tarka – Nauka, polityka i tajne służby. Podróże Adama Bromkego do Polski
Robert Spałek – Jakub Berman. Portret politycznego emeryta w materiałach SB (1966–1971)
Przemysław Gasztold-Seń – Syryjsko-libijska walka z syjonizmem w PRL. Zaangażowanie Michela Mounayera w działalność „lewicy” partyjnej w latach 1978–1986
IV. Dokumenty
Paweł Szulc – „Ładną gwiazdkę nam rząd zgotował!”. Grudzień ’70 w listach do Radiokomitetu
Bogdan Musiał, Jan Szumski – Lato 1980 na Wybrzeżu oraz powstanie „Solidarności” w świetle sprawozdań sowieckich Konsulatów Generalnych w Gdańsku i Szczecinie
Tadeusz Kopyś – Polityka wewnętrzna Rumunii w okresie powstania NSZZ „Solidarność”
Tomasz Kozłowski, Jan Olaszek – Internowani w stanie wojennym. Dane statystyczne
V. Recenzje i polemiki
Franziska Bruder, „Den ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben!“. Die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), 1929–1948, Berlin 2007 (Alexander Gogun)
Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956 w świetle dokumentów, wybór, wstęp i opracowanie Bogusław Wójcik, Rzeszów 2009 (Józef Półćwiartek)
Réné Rémond, Francuska prawica dzisiaj, wstęp i oprac. M.K. Ujazdowski, Warszawa 2008. Rozważania wokół książki (Aleksander Hall)
Artur Trudzik, Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja” i jego organ prasowy „Trybuna”. Dzieje ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez PRW „NiD”, Warszawa 2009 (Sławomir Łukasiewicz)
Uwagi do artykułu Jana Skórzyńskiego „Apel do społeczeństwa polskiego” i geneza ROPCiO, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2 (13), s. 317–331 (Grzegorz Waligóra)
Pamięć i sprawiedliwość nr 1 / 2007
Cena : $24.00

"Pamięć i Sprawiedliwość" to periodyk naukowy przygotowywany przez Biuro Edukacji Publicznej IPN, przeznaczony dla środowiska historycznego, prezentujący wyniki działalności IPN, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w pracach badawczych. W numerze: Od Redakcji (Łukasz Kamiński) I. Studia Attila Szakolczai – Droga do rewolucji Ilko-Sascha Kowalczuk – Od nieudanej rewolucji do zapobiegania powstaniom: panowanie SED w latach 1953–1961 Vasile Palii, Mihai Retegan – Rumunia wobec Praskiej Wiosny Michael Kubina – SED i jej stanowisko wobec Praskiej Wiosny 1968 i kryzysu w Polsce 1980–81 Janusz Kaliński – Ekonomiczne aspekty kryzysów systemu komunistycznego w Polsce (1956–1980) Antoni Dudek – Kryzys systemu komunistycznego w Polsce lat osiemdziesiątych II. Varia Aleksander Gogun – Stalinowska wojna partyzantka na Ukrainie 1941–1944, część 2 Inna Pojizdnyk – Ukraiński Kościół Greckokatolicki wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939–1946 Jarosław Syrnyk – Kim byli „Wołod´ko” i „Biłyj”? O rzekomym istnieniu UPA na terenie województwa wrocławskiego w latach 1947–1951 Jacek Wołoszyn – Udział organów bezpieczeństwa w akcji rekrutacji na studia w województwie lubelskim w latach 1947–1956 Jerzy Grzybowski – Powojenne losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po powrocie na Białoruś Dariusz Gałaszewski – Postawy młodzieży wobec przymusowego werbunku i pracy w brygadach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1948–1955 Krzysztof Tarka – Jest tylko jedna Polska. Bolesław Świderski – emigrant w służbie Polski Ludowej Idesbald Goddeeris – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Solidarności. Zagraniczna Placówka Koordynacyjna NSZZ Solidarność, 1982–1989, część 2 Sebastian Ligarski – Kampania wyborcza do Sejmu PRL w latach 1972, 1976, 1980 na przykładzie prasy dolnośląskiej Krzysztof Kolasa – Mechanizmy fałszerstw wyborczych w latach osiemdziesiątych XX wieku na terenie województwa miejskiego łódzkiego w świetle solidarnościowej prasy bezdebitowej Jean-Louis Panné – Kilka uwag na temat genezy pojęcia „ludobójstwo” III. Dokumenty i świadectwa Rozalia Taraszkiewicz-Otta – Dwie prawdy. Na drodze życia. Wspomnienia (oprac. Sławomir Poleszak) Konrad Rokicki – Chrzest bojowy ZOMO IV. Recenzje i polemiki Marek Gałęzowski – Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939–1947, Warszawa 2005 (Witold Wasilewski) Sławomir Cenckiewicz – Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2005 (Wiesław Charczuk) Jolanta Muszyńska, Aneta Osiak, Dorota Wojtera – Obraz codzienności w prasie stanu wojennego: Gdańsk, Kraków, Warszawa, Warszawa 2006 (Magda Zimińska) Timothy Snyder – Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999, Sejny 2006 (Władysław Bułhak) Polski Październik 1956 w polityce światowej, red. nauk. J. Rowiński przy współpracy T. Jaskułowskiego, Warszawa 2006 (Jerzy Eisler) Grzegorz Motyka – Jeszcze o stosunku Polaków do sowieckich partyzantów – byłych jeńców


Pamięć i sprawiedliwość nr 1 / 2008
Cena : $25.00

"Pamięć i Sprawiedliwość" to periodyk naukowy przygotowywany przez Biuro Edukacji Publicznej IPN, przeznaczony dla środowiska historycznego, prezentujący wyniki działalności IPN, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w pracach badawczych. W numerze: Od Redakcji I. Studia Bogdan Chrzanowski, Piotr Niwiński – Okupacja niemiecka i sowiecka – próba analizy porównawczej (wybrane zagadnienia) Marek Kornat – Droga Niemiec do paktu Ribbentrop-Mołotow i sprawy polskie (wydarzenia i interpretacje) Albin Głowacki – Ogólne założenia sowieckiej polityki okupacyjnej w Polsce Grzegorz Hryciuk – Represje niemieckie na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1941–1944 David Silberklang – Refleksje na temat losu Żydów w okupowanej Polsce 1939–1945 Adam Puławski – Wykluczenie czy samowykluczenie? Trzy aspekty obecności Żydów w wojennym społeczeństwie polskim na przykładzie 1942 roku Ryszard Kaczmarek – Kolaboracja na terenach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej Grzegorz Motyka – Kolaboracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1941–1944 Robert Spałek – Z dziejów komunistycznego wywiadu. Casus Bogusława Hrynkiewicza i Mariana Spychalskiego (1940–1944) Dorota Siepracka, Janusz Wróbel – Litzmannstadt – nazistowski eksperyment narodowościowy na ziemiach polskich I. Varia Krzysztof Kaczmarski – Próby „legalizacji” Obozu Narodowo-Radykalnego (Grupy „Szańca”) i wejścia jego przedstawicieli w struktury władz RP na wychodźstwie 1939–1941 Małgorzata Gliwa – Działalność UPA w powiecie jasielskim 1945–1948 Jacek Wołoszyn – Współpraca Związku Młodzieży Polskiej z UB w realizacji planów „ofensywy ideologicznej” w środowiskach młodzieżowych w województwie lubelskim Andrzej Zaćmiński – Przestępstwa polityczne w orzecznictwie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1950–1954 Sławomir Łukasiewicz – Federacja jako zagrożenie. Działania wywiadu PRL wobec polskich federalistów na Zachodzie po II wojnie światowej III. U sąsiadów Padraic Kenney – Kiedy znikną białe plamy. Spojrzenie na współczesną historiografię Polski IV. Dokumenty Sławomir Łukasiewicz – Aparat bezpieczeństwa PRL o polskich federalistach Władysław Bułhak – Donos wywiadu Gwardii Ludowej do gestapo na rzekomych komunistów i kryptokomunistów (wrzesień 1943 roku) Artur Brożyniak, Paweł Fornal – Opanowanie Dynowa przez UPA 16 listopada 1946 r. Dokumenty polskie i ukraińskie Krzysztof Lesiakowski – Wytyczne do pracy oficerów Głównego Zarządu Informacji WP w brygadach i komendach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” 1948–1949 V. Recenzje Grzegorz Motyka – Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii (Aleksandr Gogun, Anatolij Kentij) Archives „secrètes”, secrets d’archives? Historiens et archivistes face aux archives sensibles, red. Sébastien Laurent (Monika Komaniecka)


Pamięć i sprawiedliwość nr 1 / 2009
Cena : $25.00

"Pamięć i Sprawiedliwość" to periodyk naukowy przygotowywany przez Biuro Edukacji Publicznej IPN, przeznaczony dla środowiska historycznego, prezentujący wyniki działalności IPN, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w pracach badawczych. W numerze: Od Redakcji I. Dyskusja Okupacja niemiecka ziem polskich (1939–1945) w historiografii polskiej i niemieckiej II. Studia Siergiej Słucz – Długa droga Stalina do ugody z Hitlerem Witold Wasilewski – Współpraca sowiecko-niemiecka a zbrodnia katyńska Frank M. Grelka – Polityka narodowościowa niemieckich władz okupacyjnych we wschodniej Polsce w latach 1941–1944. Przebudowa społeczeństwa wielonarodowościowego w społeczeństwo z rasą dominującą Dieter Pohl – Niemiecka polityka ekonomiczna na okupowanych terenach wschodniej Polski w latach 1941–1944 Jacek Andrzej Młynarczyk – Pomiędzy współpracą a zdradą. Problem kolaboracji w Generalnym Gubernatorstwie – próba syntezy Sonja Schwaneberg – Eksploatacja gospodarcza Generalnego Gubernatorstwa przez Rzeszę Niemiecką w latach 1939–1945 Ingo Haar – Polityka ludnościowa w Generalnym Gubernatorstwie: polityka narodowościowa wobec Żydów i polityka osadnictwa a inicjatywy regionalne i centralne III. Varia Mirosław Sikora – Zasady i praktyka przejęcia majątku polskiego przez III Rzeszę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego oraz mieszkaniowego, na przykładzie prowincji śląskiej (górnośląskiej) w latach 1939–1944 Marek Wierzbicki – Sowiecka polityka ekonomiczna na ziemiach wschodnich przedwojennej Polski (tzw. Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi) w latach 1939–1941 Jarosław Stocki – Lwowski sobór 8–10 marca 1946 roku: przygotowania, przebieg i skutki. Rola systemu totalitarnego Peter Ruggenthaler – Wielki blef Stalina. Dzieje noty Stalina z 10 marca 1952 roku na podstawie dokumentów przywództwa radzieckiego Franciszek Grabowski – Ostiary i nie tylko. Lotnicy polscy w operacjach specjalnych SIS, OPC i CIA w latach 1949–1965 Pál Germuska – „Uszy” Kadafiego. Produkcja radiowych urządzeń wywiadowczych na Węgrzech w latach 1965–1985 Aleksandra Pietrowicz – Życie pod lupą bezpieki. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Edwarda Serwańskiego IV. Dokumenty Miłosz Grygierczyk – Minister von Ribbentrop zaprasza na wycieczkę. Relacja dyplomaty hiszpańskiego z podróży do okupowanej Warszawy Karol Sacewicz – Ocena działalności podziemia komunistycznego na podstawie Memoriału w sprawie niebezpieczeństwa rewolucji komunistycznej w Polsce (kwiecień 1943 r.) Jerzy Autuchiewicz – „Czujniej, towarzysz, czujniej...” Współzawodnictwo w UB V. U sąsiadów Leonid Zaszkilniak – Stan badań nad problematyką porozumień polsko-ukraińskich lat 1939–1945 we współczesnej historiografii ukraińskiej VI. Recenzje i polemiki Bogdan Musial, Kampfplatz Deutschland. Stalins Kriegspläne gegen den Westen, Propyläen, Berlin 2008, ss. 584 (Alexander Gogun) Paweł Machcewicz, „Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2007, ss. 444 (Prokop Tomek)


Pamięć i Sprawiedliwość 1 / 2010
Cena : $25.00

I. Dyskusja Stan badań i źródła do dziejów emigracji II. Esej John Earl Haynes – Tło amerykańskiego antykomunizmu III. Studia Sławomir Łukasiewicz – Zimnowojenna emigracja polityczna jako przedmiot badań Arnold Kłonczyński – Warszawa wobec polskiej emigracji w Szwecji w latach 1945–1968 Paweł Ziętara – Konrad Sieniewicz w dokumentach bezpieki Piotr Stanek – Figurant „Tybr” – nieudany werbunek niedoszłego ministra Krzysztof Tarka – Działalność Karola Lewkowicza – przyczynek do powstania orientacji prokrajowej na emigracji Idesbald Goddeeris – Prawomocność czy integracja? Studia porównawcze działalności politycznych na uchodźctwie Małgorzata Choma-Jusińska – Współpraca środowiska „Spotkań” z emigracją na Zachodzie. Przyczynek do badań IV. Varia Oleh Razyhrayev – Udział Policji Państwowej województwa wołyńskiego w ochronie granicy wschodniej w latach 1921–1924 Piotr Cichoracki – Działalność głównego komisarza cywilnego we wrześniu 1939 roku Michal Šmigel, Bohdan Halczak – Repatriacja czy deportacja? Radziecka akcja repatriacyjna na Słowacji w latach 1945–1948 Mariusz Mazur – Nieformalny rezonans społeczny tzw. Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS w grudniu 1948 roku Jan Pisuliński – Polacy pomagający Ukraińcom na ziemiach dzisiejszej Polski w latach 1945–1947 Inna Pojizdnyk – Kościół katolicki a Cerkiew greckokatolicka w USRR po II wojnie światowej – droga do współpracy Wojciech Jałowski – Zbrodnia niewyjaśniona. O złożoności losów ludzkich w pierwszych latach powojennych na przykładzie zabójstwa Teodora Jałowskiego, funkcjonariusza Policji Państwowej i Milicji Obywatelskiej w Radomiu Pál Germuska – Wydatki wojskowe i obronne na Węgrzech w latach 1949–1979 Marek Golińczak – Polska opozycja polityczna lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku wobec przeobrażeń wewnętrznych i polityki zagranicznej Związku Radzieckiego Krzysztof Kolasa – Działania władz terenowych oraz aparatu bezpieczeństwa wobec placówek oświatowo-wychowawczych ss. salezjanek w Łodzi i ich likwidacja V. Dokumenty Sławomir Łukasiewicz – Przesłuchania generała Modelskiego przed komisjami Izby Reprezentantów i Senatu USA wiosną 1949 roku – dokumenty Marcin Krzysztofik – Protokół z narady pracowników Wydziału IV Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie z 3 lipca 1972 roku Daniel Wicenty – O sprawach trudnych, sprawach naszego bytu i naszej przyszłości VI. U sąsiadów Olaf Mertelsmann – Współczesna historiografia estońska VII. Recenzje i polemiki Jörg Baberowski – Czerwony terror. Historia stalinizmu. (Aleksander Gogun) Dionizy Garbacz – „Wołyniak”. Legenda prawdziwa, Wydawnictwo „Sztafeta” we współpracy z IPN Oddział w Rzeszowie, Stalowa Wola 2008, ss. 232 (Łukasz Pasztaleniec) Patryk Pleskot – Sukces „grzecznej” historii. Niemiecko-francuski podręcznik historii najnowszej Robert Spałek – Warszawska ulica w stanie wojennym. Demonstracje, protesty, zamieszki, pochody w oczach opozycji i władzy 1981–1983, Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2008, ss. 266 (Włodzimierz Domagalski) Robert Spałek – W odpowiedzi na recenzję Włodzimierza Domagalskiego


Pamięć i Sprawiedliwość 2 / 2008
Cena : $25.00

W numerze: Od Redakcji I. Dyskusja Czy Polska rosła w siłę i ludzie żyli dostatniej? II. Studia Mirosław Sikora – Zasady i praktyka przejęcia majątku polskiego przez III Rzeszę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego oraz mieszkaniowego, na przykładzie prowincji śląskiej (górnośląskiej) w latach 1939–1944 Tomasz Konopka, Paweł Kwasek, Maciej Bochenek – Okupacja Krakowa 1939–1945 w protokołach sekcyjnych Zakładu Medycyny Sądowej Andrzej Zawistowski – Uprzemysłowienie województwa białostockiego w planie sześcioletnim. Zamierzenia i efekty Krzysztof Madej – Wszyscy byli przemytnikami. Obraz przestępczości przemytniczej i dewizowej w latach 1956–1970 Maciej Tymiński – Dyrektorzy przedsiębiorstw i aparat partyjny. Przypadek Warszawy w latach 1949–1955 Łukasz Dwilewicz – Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka Jacek Luszniewicz – Ewolucja koncepcji ekonomicznych liberałów gdańskich na łamach „Przeglądu Politycznego” w latach 1983–1989 (na tle ogólnopolskim) Agnieszka Wochna – Szpital totalnie produkcyjny. Polski szpital położniczy na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku III. Varia Aleksander Kozicki – Oddział Informacyjny Sztabu II Korpusu w latach 1945–1946. Dalsze losy pracowników Oddziału II Sztabu Głównego Andrzej Czyżewskii – „Chcesz mieć lipę senatora – oddaj głos na profesora”. Wybory 4 czerwca 1989 roku z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Sieradzu Dorota Gałaszewska-Chilczuk – Miejsce partii komunistycznej na „czerwonym” Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944–1989 IV. Dokumenty Igor Hałagida – Deportacje greckokatolickich biskupów przemyskich do USRR w 1945 i 1946 roku. Nowe dokumenty Jan Skórzyński – „Apel do społeczeństwa polskiego” i geneza ROPCiO Marcin Stefaniak – „Wartości moralne Rzeczypospolitej” – szczeciński wykład Leszka Moczulskiego z 20 stycznia 1978 roku w świetle dokumentów V . Recenzje Ukraiński ruch wyzwoleńczy w oczach polskiego badacza (recenzja książki Grzegorza Motyki, Ukraińska partyzantka 1942–1960. Warszawa 2006, 720 s.) – Iwan Patrylak


Pamięć i Sprawiedliwość 1 / 2011
Cena : $25.00

W numerze: Od Redakcji (Marek Wierzbicki) I. Młodzież w PRL. Dyskusja II. Studia: Sebastian Piątkowski, Młodzież polska w propagandzie prasy gadzinowej dystryktu radomskiego lat 1939–1945 Jacek Wołoszyn, Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944–1956 Mariusz Mazur, Rozmowy o wartościach. Dyskusje młodzieży na łamach „Sztandaru Młodych” 1950–1956 Joanna Sadowska, „Masy członkowskie” Związku Młodzieży Socjalistycznej na tle społeczeństwa polskiego lat 1956–1976 Ewa Rzeczkowska, Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944–1956 Kamil Dworaczek, Analiza porównawcza SKS-ów Jarosław Syrnyk, Ukraiński ruch młodzieżowy w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Ewa C. Chabros, Polskie graffiti lat osiemdziesiątych w świetle relacji jego twórców III. Varia Mirosław Sikora, Cena lojalności wobec II Rzeczypospolitej. Wywłaszczenie Habsburgów żywieckich przez narodowosocjalistyczne Niemcy 1939–1944 Sebastian Drabik, Wojewódzka organizacja partyjna PZPR w Krakowie w Październiku 1956 i w okresie wyborów w styczniu 1957 roku Jerzy Grzybowski, Komunistyczny aparat bezpieczeństwa w Polsce wobec mniejszości białoruskiej w kraju i Białorusinów antykomunistów na Zachodzie (w latach czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych) Arkadiusz Słabig, Sprawa kryptonim „Działacz”. Inwigilacja środowiska białoruskiego w Szczecinie na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia Machteld Venken, Międzynarodowe i lokalne próby aktywizacji byłych żołnierzy Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej w Belgii w latach 1947–1970 Radosław Domke, Problemy społeczne Polaków w świetle analiz Biura Listów KC PZPR w latach siedemdziesiątych XX wieku Karol Nawrocki, Elbląskie inicjatywy antysystemowe w pierwszym roku stanu wojennego (13 grudnia 1981 – 12 stycznia 1983 roku) IV. Dokumenty Przemysław Bartkowiak, Walka o ideowy i polityczny profil struktur Chorągwi Zielonogórskiej ZHP w latach 1956–1958 w świetle dokumentów archiwalnych Krzysztof Kosiński, Młodzież w rewolcie 1956 roku V. Recenzje i polemiki Piotr Cichoracki, Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884–1957), Warszawa 2009 (Paweł Duber) NSZ na to nie zasłużyły. Na marginesie pracy Mirosława Piotrowskiego pt. Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyśnie 1944–1947, Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2009 (Mariusz Mazur) Joanna Sadowska, Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957–1976). Polityczne aspekty działalności , Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010 (Marek Wierzbicki) Władysław Bułhak, Kronika wywiadu PRL. Wokół książki Zbigniewa Siemiątkowskiego, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009 Dziennik Zygmunta Klukowskiego i jego losy (Zygmunt Piotr Mańkowski) Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna 1918–1943 (tom 1) i 1944–1959 (tom 2). Ośrodek KARTA, Warszawa 2007, 2008) (Agnieszka Jaczyńska ) Jak Klukowski witał Armię Czerwoną (Wojciech Samoliński) Od redaktora „Zamojszczyzny…” (Agnieszka Knyt)


Pamięć i Sprawiedliwość 2 / 2011
Cena : $25.00

W numerze:
Od Redakcji (Małgorzata Choma-Jusińska)
I. Esej
Jiři Suk, Rozłam pomiędzy „totalitaryzmem” a „demokracją” Czechosłowacki rok 1989 – możliwości
II. Dyskusja
Dragoş Petrescu, Rewolucje 1989 roku. Schemat wyjaśniający
Rok 1989 w państwach Europy Ârodkowej. Dyskusja
III. Studia
Piotr Brzeziński, Agonia „przewodniej siły”. Kryzys PZPR w latach osiemdziesiątych na przykładzie Gdańska i Gdyni
Mirosław Szumiło, Kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1986–1990. Szkic do portretu
Paulina Codogni, Anatomia klęski – obóz władzy w kampanii wyborczej w 1989 roku
Patryk Pleskot, Bonn – Warszawa – „Solidarność”. Dyplomacja RFN wobec PRL i „Solidarności” (styczeń–wrzesień 1989 roku)
Ilko-Sascha Kowalczuk, Rewolucja 1989 roku w NRD
IV. Varia
Jan Daniluk, Obóz karny SS i policji w Maćkowach pod Gdańskiem
Anuradha Bhattacharjee, Obywatele polscy z Nawanagar w Indiach
Paweł Przybylski, Wybrane aspekty funkcjonowania PPR i aparatu polityczno-wychowawczego w „ludowej” Marynarce Wojennej lat 1944–1947
Tomasz Rochatka, Aparat bezpieczeństwa w Wielkopolsce a wybory do sejmu w 1952 roku
Michał Szychowski, Plastyczne i przestrzenne formy upamiętnienia ofiar byłego KL Lublin na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w latach 1944–1969
Krzysztof Tarka, Waldemar Sobczyk i „Nasz Znak” – dywersja w ruchu ludowym na emigracji
Krzysztof Zajączkowski, Zakłócona rocznica. Wizyta niemieckich weteranów w Gdańsku w 1979 roku w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa
V. U sąsiadów
Wołodymyr Baran, Zachodnia Ukraina – początek sowietyzacji (wrzesień–grudzień 1939). Spojrzenie historyka ukraińskiego
Prokop Tomek, Na falach Radia Wolna Europa. Historia Jaroslava i Pavla Pecháčków
VI. Dokumenty
Paweł Duber, Leon Janta Połczyński – fragmenty Wspomnień z pierwszego półrocza wojny 1939–1940
VII. Recenzje i polemiki
Grabież z kaukasko-rosyjskim rozmachem, 1944–1953 [Recenzja książki Bogdana Musiała Stalins Beutezug. Die Plünderung Deutschlands und der Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht, Berlin 2010] (Aleksander Gogun)
Jacek Kutzner, 303. Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki w bitwie o Wielką Brytanię, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2010 (Grzegorz Âliżewski)
Anna Grażyna Kister, Pretorianie. Polski Samodzielny Batalion Specjalny i Wojska Wewnętrzne 18 X 1943 – 26 III 1945, Warszawa 2010 (Radosław Kurek)
Uwagi do recenzji prof. Józefa Półćwiartka (Bogusław Wójcik)