IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > Przegląd Archiwalny
Sort By:
Page of 1
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tom 2
Cena : $25.00

W zakresie opracowywania zasobu archiwalnego IPN najważniejszym problemem pozostaje kwestia rozgraniczenia i właściwego opisu zespołów archiwalnych. W przypadku akt organów bezpieczeństwa trudno jest w zasadzie mówić o zespołach archiwalnych, wytworzonych przez pojedynczą instytucję, a raczej o systemie zespołów, będących wytworem całego aparatu bezpieczeństwa PRL. Ich zbadanie zwiększa możliwości wyciągania wniosków na temat oceny wartości akt, rozmieszczenia i struktury zasobu w poszczególnych archiwach, jak i sieci archiwów, które funkcjonują w IPN.


Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. Tom 4
Cena : $25.00

Prace naukowo-badawcze prowadzone przez pionC" MSW 1960-1989, Jacek Woyno Kształtowanie zasobu archiwalnego i specyfika działalności WydziałuC" Komendy Miejskiej MO w Łodzi do 1975 roku, Paweł Perzyna Udostępnianie materiałów archiwalnych do celów prowadzenia badań naukowych w organach bezpieczeństwa szczebla wojewódzkiego w Bydgoszczy do 1990 roku, Lech Graduszewski Brakowanie i niszczenie dokumentacji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 1956-1990, Stanisław Koller Zamordowanie rodziny gen. bryg. Bernarda Monda przez Niemców w 1943 roku, Ryszard Kotarba "Car i niewolnik sprytu". Losy Mykoły Chwylowego w świetle dokumentów NKWD, Jurij Szapował Międzynarodowa konferencjaŚwiat wobec 1980-1989". Wrocław 21-23 października 2010 roku, Patryk Pleskot


Przegląd Archiwalny 3 / 2010
Cena : $25.00

SPIS TREŚCI I. ARCHIWUM Anna Marcinkiewicz Sposób archiwizowania i przechowywania dokumentacji w Zarządzie II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Dariusz Burczyk Metody opracowania i rekonstrukcji zespołu archiwalnego: Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946–1955) Tadeusz Ruzikowski Zarys historii Zintegrowanego (Zautomatyzowanego) Systemu Kartotek Operacyjnych resortu spraw wewnętrznych II. ZASÓB ARCHIWALNY Rafał Dyrcz, Ryszard Kotarba Spuścizna Wincentego Heina Antoni Zieliński Przykłady dokumentacji wytworzonej przez pion ewidencji operacyjnej SB w latach 1972–1990 i jej wykorzystanie do badań naukowych Beata Kościelna Czerwiec ’76 na Pomorzu Zachodnim w świetle akt Wydziału III SB KW MO w Szczecinie Wojciech Krupa, Jarosław Łabowicz Informacja o dokumentacji pochodzącej z tzw. worków ewakuacyjnych przekazanych przez Urząd Ochrony Państwa do zasobu archiwalnego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach III. DOKUMENTY Michał Kurkiewicz, Bartłomiej Noszczak Okiem sowietnika – raport doradcy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego ZSRS o pracy polskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (8 czerwca 1951 r.) Wojciech Kujawa Sprawa kryptonim „Pallotyni”. Służba Bezpieczeństwa wobec warszawskiego duszpasterstwa prawników (1960–1965) Marcin Kapusta „Niepokorne harcerstwo” w dokumentach SB Jacek Wysocki Próby zmian nazw miejscowości na Lubelszczyźnie w latach siedemdziesiątych XX w. ks. Jarosław Wąsowicz (SDB) Festiwal rockowy „Święto Twojej Muzyki” w Chodzieży w oczach „bezpieki” IV. VARIA Sebastian Pilarski Uciekinierzy z PRL – casus Andrzeja Perki V. RECENZJE Informator o zasobie archiwalnym Centralnego Archiwum Wojskowego, praca zbiorowa pod redakcją Natalii Bujniewicz, Warszawa 2008 (Rafał Leśkiewicz) Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, redakcja Filip Musiał, Kraków 2008 (Antoni Zieliński) Józef Bujnowski, Walka, więzienie, zesłanie. W sześciu odsłonach, wstęp, zarys biografii i opracowanie dokumentów Wanda Krystyna Roman, seria: „Archiwum emigracji”, t. XXIX, Toruń 2009 (Cyprian Wilanowski)


Przegląd Archiwalny 1 / 2008
Cena : $26.00

SPIS TREŚCI Przedmowa Od Redakcji (PDF – 57.39 KB) I. ARCHIWUM Paweł Perzyna, Marta Polańska-Bergman Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – aspekty prawne funkcjonowania i udostępniania materiałów archiwalnych w latach 2000–2007 Stefan Białek Proces przekazywania dokumentów przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu do archiwum Oddziału IPN we Wrocławiu (2002–2007) II. ZASÓB ARCHIWALNY Marcin Majewski Dokumenty dotyczące Ericha Kocha w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Przemysław Wojciechowski Ofiary drugiej wojny światowej w powiecie kluczborskim na Opolszczyźnie w świetle akt spraw uznania za zmarłego Rafał Leśkiewicz Badanie procesów archiwotwórczych na przykładzie akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu (1946–1955) Janusz Oszytko Repertoria Wojskowego Sądu Rejonowego w Opolu jako źródło do badań nad represjami komunistycznymi w województwie opolskim w latach 1950–1954 Monika Kobylańska Sprawy o kryptonimach „Zmowa” i „Korporacja”. Przykłady działań Służby Bezpieczeństwa wobec Niezależnego Zrzeszenia Studentów w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (1980–1981) III. DOKUMENTY Jerzy Bednarek Przestępczość wśród funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w latach 1946–1950 w ocenie Biura do spraw Funkcjonariuszy MBP Bogusław Kopka Aparat bezpieczeństwa wobec V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie (31 lipca – 14 sierpnia 1955 r.) Piotr Byszewski Zmącony spokój oprawcy. Nieznany list Adama Humera do I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani z 20 marca 1981 r. IV. VARIA Rafał Michalski Ostatni ślad. Karty pocztowe jako świadectwo wojennych losów Polaków Artur Brożyniak Kontrowersje wokół napadu sotni UPA „Burłaki” na milicjantów w Sólcy (28 czerwca 1946 r.) Waldemar Handke Agentura Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa KW MO w Poznaniu w latach 1977–1983. Analiza zachowanych danych statystycznych V. RECENZJE Jacek Pawłowicz, Ludzie płockiej bezpieki. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku 1945–1956, Warszawa 2007 (Mariusz Żuławnik) VI. KRONIKA „Kościół w PRL – blaski i cienie”. Panel dyskusyjny zorganizowany 13 kwietnia 2007 r. w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji XIII Targów Wydawców Katolickich (Anna Karolina Piekarska) Konferencja międzynarodowa „Prawo archiwalne. Stan obecny i perspektywy zmian”. Toruń 20–21 kwietnia 2007 r. (Agata Zabrocka-Jędrzejczyk) „I Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach”. Toruń 6–7 grudnia 2007 r. (Wojciech Kujawa)