IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > Publikacje inne
Sort By:
Page of 2
Reflections on the Kielce Pogrom
Cena : $8.00

This volume contains four articles by renowned experts of contemporary Polish history allowing the reader to probe deeper into the foundation and consequences of the Kielce pogrom of 1946. The opening essay raises the difficult subject of relations between Poles and Jews in 1944-1946. The two following essays are attempts to confront two theses propagated by the communist authorities – accusations regarding the responsibility of the opposition underground for instigating the pogrom and the passivity of the Polish Catholic Church hierarchy in the face of violence against Jews. The final essay provides a synthesis of disputes, discussions and manipulations which have accompanied the story of Kielce pogrom from the outset.
Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami
Cena : $9.00

Wybitni polscy historycy, pod kierunkiem redaktorów niniejszego tomu, prof. Wojciecha Materskiego i prof. Tomasza Szaroty, przedstawiają wyniki swych badań – tak analitycznych, cząstkowych, jak i syntetycznych – dążąc do wieloaspektowego ujęcia problemu polskich strat osobowych w okresie II wojny światowej. Jednocześnie przybliżają czytelnikom historię badań nad ustaleniem liczby ofiar śmiertelnych okupacji niemieckiej i sowieckiej w Polsce, skali i rodzaju represji, którym ludność polska i mniejszości narodowe II Rzeczypospolitej były poddawane przez naszych wspólnych ciemiężycieli. W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej sporządzenie takiego raportu historyków jest obowiązkiem wobec polskiego społeczeństwa.„Śpij, mężny” w Katyniu, Charkowie, Miednoje
Cena : $10.00

Wstrząsająca relacja o pracach ekshumacyjnych na polskich cmentarzach w Katyniu, Charkowie i Miednoje, prowadzonych od 1991 r. Książka jest także szczególnego rodzaju dokumentem, utrwalającym stan świadomości współczesnych pokoleń Polaków, Rosjan i Ukraińców, zwłaszcza tych, którzy zetknęli się z prawdą o Zbrodni Katyńskiej.
Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939- 1950
Cena : $12.00

Wiosną i latem 1942 r. kilkadziesiąt tysięcy polskich cywilów ewakuowano ze Związku Sowieckiego do Iranu. Wśród nich znalazło się 20 tys. dzieci . Ich dalszy los zależał od polskiego rządu i jego zachodnich sojuszników. Dzięki współpracy kilku rządów i tysięcy ludzi z wielu krajów, polskie dzieci i ich opiekunowie znaleźli się w bezpiecznych osiedlach w różnych krajach świata, począwszy od Iranu, poprzez Południową Afrykę, Nową Zelandię, po Meksyk. Doczekali tam do końca wojny. Niestety, decyzja mocarstw o oddaniu Kresów Wschodnich we władnie Stalina sprawiła, iż większość dzieci nie zrealizowała swego pragnienia powrotu do kraju i pozostała na obczyźnie.

Książka dzieli się na trzy części. Pierwsza zwiera teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Instytutu Pamięci Narodowej i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w listopadzie 2007 r. Druga ukazuje losy dzieci ewakuowanych ze Związku Sowieckiego poprzez pryzmat wspomnień dziewięciorga z nich. Wybrane zostały w większości te osoby, które zdecydowały się po zakończeniu II wojny światowej pozostać poza granicami Polski. Część trzecia zawiera dokumenty, głównie pisma urzędowe i noty dyplomatyczne dotyczące sytuacji Polaków przed i po ewakuacji, rozmieszczenia ich w różnych krajach świata i zabiegów władz polskich w Warszawie o sprowadzenie dzieci do kraju. Całość uzupełnia materiał ilustracyjny.
Ruch Księży patriotów
Cena : $12.00

Niemal dwie dekady po upadku komunizmu w Polsce nie dysponujemy monografią, która mogłaby wyczerpująco opisać zjawisko ruchu księży patriotów, jego genezę i funkcjonowanie. Do rzędu prac cząstkowych, stanowiących rekonesans w badaniach, należy zaoliczyć niniejsze opracowanie. Dotyczy ono obszaru Górnego Śląska. W latach 80. Wojciech Jaruzelski konstatował z melancholią, że Kościół katolicki jest jak garb – trzeba nauczyć się z nim żyć. Postawy kapitulanckiej nie prezentowali jego poprzednicy, szefowie partii komunistycznej w czasach stalinowskich – byli pełni optymizmu, czego efekt stanowił promowany z rozmachem ruch "księży patriotów”. Co z tego wynikło – niech cierpliwy Czytelnik sam się przekona.Między historiozofią a polityką
Cena : $17.00

Książka z dziedziny historii historiografii analizuje reakcję historyków i publicystów emigracyjnych na zmiany, które zaszły po wojnie w krajowej historiografii wskutek przyjęcia nowego modelu teoretyczno-metodologicznego oraz nacisków ideologicznych. Autor omawia węzłowe problemy, wokół których koncentrowała się emigracyjna krytyka. Różnice dotyczyły przede wszystkim takich zagadnień, jak rola Kościoła katolickiego i religii w dziejach Polski, stosunek do tzw. idei jagiellońskiej, historia Kresów Wschodnich, które po II wojnie znalazły się za linią Curzona, a także ocena II Rzeczypospolitej, w tym osoby Józefa Piłsudskiego. Propagowanej w kraju wybitnie zlaicyzowanej wizji dziejów, akcentującej znaczenie ruchów masowych, procesów ekonomicznych i demograficznych, a przyznającej ograniczoną rolę wybitnym jednostkom, badacze na uchodźstwie przeciwstawili poglądy tradycyjne, zakorzenione jeszcze w epoce romantyzmu. Emigracyjną reakcją na marksizm były interpretacje niestroniące od prowidencjalnych ujęć procesu historycznego, a także lansowanie niemal heroistycznej wizji dziejów w opozycji do głoszonego w PRL prymatu procesów o charakterze masowym.
Instytut
Cena : $18.00

W swojej nowej książce prof. Antoni Dudek, historyk dziejów najnowszych, przedstawia własną interpretacje dziejów Instytutu Pamięci Narodowej, którego działalność wzbudza wiele kontrowersji od samego początku powstania. Jako osoba z wewnątrz tej instytucji weryfikuje nieprawdziwe oskarżenia kierowane przeciwko niej, ale tez jasno i otwarcie przybliża szczegóły jej działalności w newralgicznych momentach politycznych ostatnich lat.
Das KZ Warschau
Cena : $18.00

Das Buch besteht aus einer Untersuchung und einem Anhang mit Dokumenten und Abbildungen. In der Untersuchung werden neue Erkenntnisse in Sachen KZ Warschau vorgestellt und dabei systematisch eingeordnet. Um den historischen Hintergrund aufzuhellen, werden die wichtigsten Dokumente aus den polnischen Ermittlungsakten im Fall des Völkermordes herangezogen, der in den Jahren 1943-1944 im deutschen Konzentrationslager in Warschau begangen wurde. Am heftigsten umstritten von Historikern und Kombattanten sind dabei Fragen wie die Größe des Lagers nach Anzahl der Häftlinge und Fläche, seine Bestimmung, sein Charakter und die tatsächliche Opferzahl; ferner, ob es im Lager Gaskammern und Krematorien gab – und wenn ja, wo sie sich befanden und ob es stimmt, dass das KZ Warschau bereits im Oktober 1942 gegründet wurde.


Książka składa się z   aneksów z dokumentami i zdjęciami. W  wyniku najnowszych badań historycznych, zostały   sklasyfikowany systematycznie       warunki obozu koncentracyjnego w Warszawie . Aby rozjaśnić tło historyczne, najważniejsze dokumenty z polskich akt dochodzeniowych oraz przypadki ludobójstwa, które zostały popełnione w latach 1943-1944 w niemieckim obozie koncentracyjnym w Warszawie.  Najbardziej gorąco dyskutowane przez historyków i kombatantów znajdują się takie kwestie, jak wielkość  liczby więźniów , jego charakter i rzeczywiste liczby ofiar, oraz czy w obozie były komóry gazowe i krematoria  - a jeśli tak, to gdzie są one i czy to prawda, że obóz koncentracyjny w Warszawie został założony w październiku 1942 roku.


Historyczno–prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce ludowej (1944–1990). Zbiór studiów
Cena : $19.90

Autorzy podejmują niezwykle ważny problem z punktu widzenia prawniczego, jakim jest zakres znaczeniowy pojęcia „Służba Bezpieczeństwa" na gruncie Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, czyli tzw. ustawy lustracyjnej (…).

Tekst nie stanowi powtórzenia stanowisk dotychczas prezentowanych w doktrynie. We wnioskach końcowych Autorzy zajmują stanowisko, że „za proces rozwiązania SB w rozumieniu ustawy o UOP i ustawy lustracyjnej z 2006 r. uznać należy proces zwolnienia ze służby funkcjonariuszy SB, przeprowadzony w trybie art. 131 ustawy o UOP i przepisów wykonawczych do tej ustawy (…), a za jednostki SB te struktury MSW, których funkcjonariusze podlegali zwolnieniu". Podkreślają ponownie, że określenie jednostek należących do SB „jest (...) możliwe jedynie przy odwoływaniu się do »aktów prawnych niższego rzędu«". Sądzę, że takie podejście badawcze jest zasadne. Jego trafność wynika ze specyfiki instytucji, którą Autorzy badają.

prof. dr hab. Mirosław Granat

Sama idea i przedmiot recenzowanej książki zasługuje na publikację – będzie ona stanowiła ważną pomoc naukową w najbliższych latach w badaniach naukowych nad „cywilnymi" i wojskowymi strukturami bezpieczniackimi PRL.

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński


Praca ma charakter wysoce specjalistyczny, nie jest lekturą łatwą – nie sposób jednak nie doceniać jej wartości encyklopedycznych. Jest efektem żmudnej kwerendy i powinna – nadzieję tę wyrażają zresztą i Autorzy – stać się podstawą do specjalistycznej dyskusji dotyczącej struktur komunistycznego aparatu represji, w tym zwłaszcza SB. Autorzy, drobiazgowo analizując wewnątrzresortowe normatywy i praktykę, usiłują między innymi rozstrzygnąć, w którym okresie, jakie jednostki MSW były uznawane za „esbeckie", a jakie uchodziły za milicyjne czy ogólnoresortowe.

dr hab. Filip Musiał

Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo–Radykalny w latach 1934–1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej
Cena : $20.00

Książka jest poświęcona Organizacji Polskiej (OP), która była tajną strukturą, utworzoną przez nacjonalistyczną, konserwatywną i tradycjonalistyczną elitę intelektualną młodego pokolenia II Rzeczypospolitej. W latach trzydziestych OP stała na czele ugrupowania politycznego o nazwie Obóz Narodowo-Radykalny (ONR), a w latach czterdziestych kierowała strukturami podziemnymi Związku Jaszczurczego (ZJ) i Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Praca dotyczy dwóch zasadniczych okresów: czasów międzywojennych, ze szczególnym uwzględnieniem roku 1934 i lat następnych, a następnie lat 1939–1945. Opracowanie zawiera liczne fotografie oraz aneksy stanowiące zapisy wspomnień uczestników omawianych wydarzeń Gustawa Potworowskiego i Jerzego Olgierda Iłłakowicza. Mieści też w sobie bogaty zbiór przypisów biograficznych, dzięki którym ożywają bardzo liczne postaci związane z omawianymi ugrupowaniami politycznymi.