IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > Seria wydawnicza - Dziennikarze - Twórcy - Naukowcy
Sort By:
Page of 1
Polskie Radio i Telewizja w stanie wojennym
Cena : $12.00

Komitet do spraw Radia i Telewizji był newralgicznych punktem dla władz komunistycznych w czasie stanu wojennego. Kontrola nad nim pozwała w sposób systematyczny i masowy przekonywać społeczeństwo, że to NSZ „Solidarność” i jego członkowie dążyli do siłowej rozprawy, a dobrodziejstwem płynącym z decyzji Wojciecha Jaruzelskiego i jego podwładnych było uchronienie kraju przed wojną domową i zapaścią gospodarczą. Władze nie zawahały się internować niepokornych dziennikarzy i pracowników technicznych. Kilkaset osób zwolniono po upokarzających procedurach weryfikacyjnych, wielu w ten sposób łamiąc życie. Do dziś stan wojenny w radiu i telewizji budzi emocje i przypomina o wielu niezabliźnionych ranach.Artyści władzy, władza artystom
Cena : $12.00

Seria „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy” podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym. Dotychczas postępowanie aparatu represji wobec tych grup zawodowych jest tematem tabu. W powszechnej opinii środowisko dziennikarskie należało do najbardziej zaangażowanych w budowę nowego ustroju w powojennej Polsce. Dziennikarze stanowili fundament propagandy, uosobienie kłamstwa i fałszu. Opinię tę potęgowały napastliwe kampanie w okresie przełomów politycznych w okresie PRL. W tomie zaprezentowano przykłady postaw żurnalistów, pokazując postępującą w czasie polaryzację tego środowiska oraz mechanizmy działania aparatu bezpieczeństwa wobec tej grupy zawodowej.Naukowcy władzy władza naukowcom
Cena : $12.00

Seria „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy” podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym.

W okresie PRL zarówno szkoły wyższe, jak i instytucje badawcze stały się obiektem intensywnej penetracji przez aparat bezpieczeństwa. Służba Bezpieczeństwa kontrolowała lub – jak określano w jej żargonie – „ochraniała” te instytucje tak pod względem ich funkcjonowania jako placówek naukowo-dydaktycznych, jak i od strony ideologicznej, czyli postaw i głoszonych poglądów oraz działalności organizacji, zarówno tych usankcjonowanych przez komunistyczne władze, jak i nieformalnych czy nielegalnych. Problemy te nabierały szczególnego znaczenia w środowisku akademickim, którego istotną i „groźną” część – oprócz pracowników naukowo-badawczych i administracyjnych – stanowili studenci, szczególnie podatni na nowe idee i konspirujący przeciwko władzy ludowej. [...]

Prezentowany tom jest plonem konferencji naukowej, jaka odbyła się 19-21 listopada 2008 r. we Wrocławiu pod tytułem „Obserwacja, manipulacja, współpraca” w ramach projektu Biura Edukacji Publicznej „Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”. Zawiera poszerzone i uzupełnione wersje referatów wygłoszone przez uczestników projektu oraz osoby zaproszone do współpracy.

Ze wstępu prof. Piotra Franaszka


Stłamszona nauka?
Cena : $13.00

Seria „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy” podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym.

Służba Bezpieczeństwa „ochraniała” – jak określano to w żargonie SB – zarówno szkoły wyższe, jak i instytucje badawcze, kontrolując ich działalność naukowo-dydaktyczną oraz rejestrując postawy i poglądy osób w nich zatrudnionych. Otwarcie Polski na Zachód w latach siedemdziesiątych stworzyło naukowcom znacznie szersze możliwości kontaktów międzynarodowych. Ludzie nauki, nauczyciele akademiccy i studenci coraz mocniej angażowali się w działalność opozycyjną, która osiągnęła kulminację w latach osiemdziesiątych. Dla funkcjonariuszy SB taka sytuacja stanowiła nowe wyzwanie, by nasilić walkę z wrogami reżimu.


Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały Służby Bezpieczeństwa (1967–1987), tom 1
Cena : $15.00

Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały Służby Bezpieczeństwa (1967–1987), tom 1. Wybór, wstęp i opracowanie Patryk Pleskot, Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2009, 544 s. Seria „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy” podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym. Miejsce Polskiej Akademii Nauk w komunistycznej rzeczywistości PRL nie stało się jeszcze obiektem pogłębionych badań historycznych. Fascynująca ewolucja postrzegania czołowej instytucji polskiej nauki przez aparat partyjno-państwowy – od sztandarowej instytucji nauki ludowego państwa po ośrodek aktywności opozycyjnej – z pewnością zasługuje na wszechstronną analizę. W pierwszym tomie wydawnictwa autorzy zamieścili materiały Służby Bezpieczeństwa, która na szeroką skalę podejmowała działania operacyjne wobec Akademii, zwłaszcza po wydarzeniach 1968 roku. Wybrano dokumenty znaczące dla poznania wielowątkowych relacji SB–PAN, mechanizmów kontroli i oporu, wzajemnej gry oraz rozmaitych postaw uczonych wobec władz: walki o swobodę badań naukowych, a nierzadko również o wpływy i zaszczyty. Relacji, w których często mieszały się opór i kompromis, sprzeciw i współpraca. Publikowane materiały SB, choć nieraz ukazują Akademię w krzywym zwierciadle, były jednak przesłanką realnych działań podejmowanych przez władze PRL wobec świata nauki.Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego
Cena : $16.00

Seria „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy” podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym.

Dotychczas postępowanie aparatu represji wobec tych grup zawodowych jest tematem tabu. W powszechnej opinii środowisko dziennikarskie należało do najbardziej zaangażowanych w budowę nowego ustroju w powojennej Polsce. Dziennikarze stanowili fundament propagandy, uosobienie kłamstwa i fałszu. Opinię tę potęgowały napastliwe kampanie w okresie przełomów politycznych w okresie PRL. W tomie zaprezentowano przykłady postaw żurnalistów, pokazując postępującą w czasie polaryzację tego środowiska oraz mechanizmy działania aparatu bezpieczeństwa wobec tej grupy zawodowej.

Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały partyjne (1950–1986), tom 2
Cena : $25.00

Seria DZIENNIKARZE – TWÓRCY – NAUKOWCY podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym.
Polska Akademia Nauk w zamyśle komunistycznych władz partyjno-państwowych była główną instytucją naukową PRL. Z tego powodu pozostawała pod ścisłym nadzorem politycznym, sprawowanym zarówno od wewnątrz – przez kadrę kierowniczą i aparat administracyjny nominowane przez władze, jak i od zewnątrz – przez poszczególne instancje partyjne, rząd i Służbę Bezpieczeństwa. Prezentowana w pierwszym tomie wydawnictwa aktywność operacyjna SB wobec PAN stanowiła jednak tylko drugą linię ideologicznych „zasieków”. To kontrola partyjna i państwowa stała się może mniej „efektowną”, ale główną, codzienną formą uzależniania środowisk naukowych. W tym tomie zostaną przedstawione narzędzia i metody kontroli politycznej sprawowanej nad Akademią przez władze PZPR. Kontroli,
która – podobnie jak w wypadku działalności SB – przynosiła zarówno zwycięstwa, jak i porażki.