IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > Seria wydawnicza - Konferencje
Sort By:
Page of 2
Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi - Polacy - Słowacy 1938 - 39- 1945- 1989 cz. 2
Cena : $8.00

W tomie prezentujemy drugą część materiałów z konferencji „Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989”, której celem był oparty na naukowej argumentacji, w miarę możności pozbawiony emocji dialog o najtrudniejszych epizodach historii Europy Środkowej w XX wieku. Tom obejmuje referaty dotyczące okresu od zakończenia II wojny światowej.
Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w Łódzkiem
Cena : $8.00

Tom zawiera referaty wygłoszone na konferencji naukowej poświęconej historii Kościoła katolickiego w Łódzkiem w latach 1945–1967, zorganizowanej przez Oddział IPN w Łodzi i Kurię Archidiecezji Łódzkiej.
Dzieje Kościoła w regionie łódzkim nie doczekały się jak dotąd wyczerpującego omówienia. Zawarte w książce referaty mają w większości charakter pionierski, gdyż zostały opracowane na podstawie udostępnionych niedawno archiwów partyjnych oraz archiwów aparatu bezpieczeństwa i ukazują kulisy antykościelnej polityki komunistycznego państwa.
Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi
Cena : $8.00

Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, pod redakcją Janusz Wróbla i Joanny Żelazko, Warszawa 2004, s. 189 (seria „Konferencje”, t. 21) Niniejszy tom zawiera materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tom poświęcony jest Wojskowemu Sądowi Rejonowemu w Łodzi – jego powstaniu, prawnym podstawom działania, strukturom organizacyjnym oraz orzecznictwu. Wiele miejsca poświęcono również skazanym przez WSR działaczom podziemia niepodległościowego.Exodus Deportacje i migracje (wątek wschodni).
Cena : $9.00

W niniejszym tomie prezentujemy materiały z konferencji „Exodus – deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań”, zorganizowanej przez ośrodek badawczy „Exodus. Centrum naukowo-edukacyjne deportacji, repatriacji i migracji w Polsce północno-wschodniej”, utworzony przy Oddziale IPN w Białymstoku. Autorzy referatów, reprezentujący różne ośrodki naukowe z kraju i zagranicy, przedstawili wiele zagadnień związanych z przymusowymi migracjami grup społecznych w czasie wojny i w okresie powojennym.


Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy.
Cena : $9.00

Robotnicy wielkich ośrodków przemysłowych, w oficjalnej propagandzie przedstawiani jako podpora systemu władzy, w rzeczywistości byli głównymi aktorami większości kolejnych kryzysów polityczno-społecznych w PRL. Niniejszy tom zawiera materiały z sesji naukowej zorganizowanej 17 listopada 2004 r. przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach i jest próbą przedstawienia ewolucji różnorodnych postaw robotników oraz stosunku władzy do środowisk robotniczych.

Spis treści

• Wstęp – Jarosław Neja
• Łukasz Kamiński – Stosunek robotników do władzy 1944–1989 i jego ewolucja
• Maciej Tymiński – Na huśtawce nastrojów. Robotnicy Warszawy i działacze partyjni 1954–1957
• Michał Paziewski – Robotnicy a władza w aglomeracji szczecińskiej 1970–1980. Próba historycznej interpretacji socjopolitycznych uwarunkowań konfliktu
• Jan L. Franczyk – Awans społeczny budowniczych Nowej Huty – blaski i cienie
• Błażej Brzostek – Środowisko robotnicze Warszawy drugiej połowy lat pięćdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem „nowych robotników” ze wsi
• Adam Bartoszek – Funkcjonowanie społeczno-gospodarcze Górnego Śląska w okresie PRL – socjologiczne konsekwencje dla wzorców życia robotników i ich rodzin
• Krzysztof Lesiakowski – Służba Bezpieczeństwa wobec środowisk robotniczych Łodzi w grudniu 1970
• Jarosław Neja – Robotnicy województwa katowickiego w lecie 1980 w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa
• Sławomir Cenckiewicz – Stocznia Gdańska im. Lenina w sierpniu 1980 w optyce i działaniach Służby Bezpieczeństwa
Opozycja i opór społeczny w Łodzi 1956-1981
Cena : $9.00

Kolejny tom w serii „Konferencje IPN” poświęcony jest problematyce opozycji i oporu społecznego w Łodzi w latach 1956–1981. Formy oporu były różne, od „przerw w pracy” w łódzkich fabrykach, przez demonstracje uliczne, po niezależną działalność organizacyjną i wydawniczą. Niektóre wydarzenia miały znaczenie ponadregionalne, a nawet ogólnopolskie, np. strajk włókniarzy z 1971 r. zadecydował o wycofaniu się władzy z podwyżek cen, a strajk studencki z 1981 r. wymusił zgodę na utworzenie NZS i duże zmiany w funkcjonowaniu szkół wyższych.
Oblicza Marca 1968
Cena : $10.00

Oblicza Marca 1968, pod red. Konrada Rokickiego i Sławomira Stępnia, Warszawa 2004, s. 251 (seria „Konferencje”, t. 15)
Kolejna książka z serii „Konferencje IPN” zawiera materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie 6 marca 2003 r. Oprócz szkiców i refleksji na temat wybranych zagadnień Marca 1968, niniejszy tom zawiera także szczegółowe opisy przebiegu protestów w ośrodkach akademickich oparte na nieznanych dotychczas materiałach Służby Bezpieczeństwa.


Departament X MBP. Wzory – struktury – działanie,
Cena : $12.00

Prezentowany tom odpowiada na wiele pytań: jak powstał i funkcjonował Departament X, kim byli jego funkcjonariusze, jakimi metodami próbowali osiągnąć wyznaczane im cele, jakie konsekwencje miały dla nich „odwilż” i powrót do władzy byłych więźniów obiektu „Spacer”.Akcja czynna Polskiego Państwa Podziemnego
Cena : $12.00

W niniejszym tomie prezentujemy materiały z konferencji „»Akcja czynna« Polskiego Państwa Podziemnego”, zorganizowanej w ramach programu badawczego „Polskie Państwo Podziemne”. Ich autorzy analizują metody działania konspiracyjnych struktur cywilnych i wojskowych, zwłaszcza na Kresach Zachodnich i Wschodnich II Rzeczypospolitej.


Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy
Cena : $12.00

Niniejszy tom jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej zagładzie ludności żydowskiej na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy. Autorzy tekstów omówili m.in. antyżydowską politykę władz niemieckich w poszczególnych regionach ziem wcielonych, organizację życia Żydów, rolę przywódców żydowskich, postawy Żydów wobec okupacyjnej rzeczywistości i Zagłady, stosunek społeczeństwa polskiego do tragedii żydowskich sąsiadów, a także powojenne rozliczanie sprawców zbrodni na ludności żydowskiej na ziemiach wcielonych. Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy wraz z wydanym w 2004 r. przez IPN tomem „Akcja Reinhardt”. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie” jest próbą syntezy obecnego stanu wiedzy na temat Holokaustu na ziemiach polskich.