IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > Seria wydawnicza - Monografie
Sort By:
Page of 7
Polska prasa polityczno-informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918-1939
Cena : $8.00

Niniejsza książka jest pierwszą próbą syntetycznego ukazania dziejów prasy polityczno-informacyjnej na Mazowszu Północnym w Drugiej Rzeczypospolitej. Autor opisał periodyki wydawane i rozpowszechniane w granicach ośmiu powiatów północnej części ówczesnego województwa warszawskiego, tj. w ciechanowskim, makowskim, mławskim, płockim, płońskim, przasnyskim, pułtuskim i sierpeckim. Zaprezentował ich rozwój ilościowy, determinanty powstawania i przyczyny upadków poszczególnych tytułów, okres edycji oraz częstotliwość wydawniczą, a także scharakteryzował środowisko twórców prasowych.
Bunt w bydgoskim Areszcie Śledczym w 1981 roku
Cena : $9.00

5 września 1981 r. w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy doszło do największej ucieczki więźniów w historii PRL. Książka opisuje nie tylko jej kulisy i przebieg, ale także genezę fali protestów, która przetoczyła się przez zakłady karne w 1981 r. Przybliża funkcjonowanie zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i systemu penitencjarnego w latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych. W efekcie ich nieprawidłowego działania w polskich więzieniach i aresztach panowały fatalne warunki bytowe, nie było też skutecznego mechanizmu wykrywania i eliminowania patologii życia więziennego. Dopiero „Solidarność” uświadomiła społeczeństwu, że więźniowie są także ofiarami panującego systemu i słusznie upominają się o swoje prawa.Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców
Cena : $9.00

Prezentowany tom jest próbą analizy działań aparatu bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w kontekście polityki narodowościowej komunistycznego państwa. W celach porównawczych umieszczono w niej również artykuł ilustrujący działania podjęte wobec polskiej ludności rodzimej z obszaru powiatu złotowskiego.

Dla realizacji polityki narodowościowej sięgnięto w Polsce Ludowej po narzędzia polityczne, formalnoprawne (w tym administracyjne), wojskowe i operacyjne, które odpowiadały poszczególnym segmentom realnej władzy w ówczesnym systemie politycznym. Nie zawahano się przy tym przed zastosowaniem tak radykalnych rozwiązań, jak przeprowadzone w latach 1944–1948 masowe przesiedlenia ludności etnicznie niepolskiej.

Zaprezentowane w tomie artykuły przedstawiają kierunki badań podejmowanych aktualnie przez pracowników IPN, ale także osoby spoza instytutu, uczestniczące w realizacji projektu „Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych”.


Niezłomny
Cena : $9.00

Zbigniew Węglarz to legenda Polskiej Marynarki Wojennej. W swoich szkicach przedstawia zarówno swoje początki w marynarce w okresie przedwojennym, jak i przebieg służby w okresie drugiej wojny światowej. W jego opowieściach przewijają się zarówno fakty znane, jak i zupełnie nieznane w historii polskiej marynarki. Nie brak też swoistego marynarskiego humoru. Więziony w okresie PRL-u. Nigdy nie przyznał się do winy i nie pogrążył swoimi zeznaniami żadnego z kolegów, mimo stosowania wobec niego okrutnych tortur. Podczas drugiej wojny światowej służył jako oficer broni podwodnej. Brał udział w walkach o fiordy Norwegii (na ORP „Burza”) i w pościgu za „Bismarckiem” (na ORP „Piorun”). Pływał w konwojach atlantyckich i brał udział w działaniach na Morzu Śródziemnym. Dowódca ORP „Błyskawica” w latach 1949–1950. W 1951 roku skazany na osiem lat więzienia. Wyszedł na wolność w 1955 roku. Zmarł w Krakowie w 2007 roku
Oskar Halecki. Historyk
Cena : $10.00

Profesor Oskar Halecki (1891–1973) należy do najbardziej cenionych i najczęściej cytowanych historyków polskich poza granicami kraju. Ze względu na postawę antykomunistyczną, obronę idei federacji o antyrosyjskim nastawieniu czy podnoszenie roli Kościoła znalazł się na indeksie władz PRL, jego powojenne prace nie były przed 1989 rokiem publikowane, a wcześniejszych nie wznawiano.

Imponujący dorobek Haleckiego obejmuje wszechstronny i do dziś niezastąpiony opis dziejów unii jagiellońskiej, próbę określenia miejsca i granic Europy Środkowo-Wschodniej w historii kontynentu. Zaproponował nową chronologię dziejów powszechnych, wprowadzając pojęcia epoki śródziemnomorskiej, europejskiej – tożsamej z dominacją chrześcijaństwa – oraz atlantyckiej. Zawdzięczamy mu także liczne studia poświęcone historii Kościoła.

Nie stronił od służby publicznej. Bronił sprawy polskiej podczas II wojny światowej i długo po jej zakończeniu. W uznaniu dorobku i zasług Profesora Instytut Pamięci Narodowej ustanowił w 2008 roku nagrodę jego imienia, przyznawaną w konkursie „Książka Historyczna Roku”. Niniejszy tom, opracowany przez profesora UJ Janusza Ciska, zawiera zarys biografii Haleckiego, wybór jego mniej znanych oraz nieznanych tekstów, a także najpełniejszą bibliografię.
Po Zagładzie
Cena : $10.00

Monografia Marka Jana Chodakiewicza stanowi ważne uzupełnienie wiedzy o stosunkach polsko-żydowskich po drugiej wojnie światowej. W nowatorski, zniuansowany sposób przedstawia te skomplikowane kwestie, poruszone także w najnowszej publikacji Jana T. Grossa „Strach”. Książka Chodakiewicza była pierwszym głosem w naukowej dyskusji w Ameryce o powojennych stosunkach polsko-żydowskich. Autor, korzystając z rozmaitych, mało znanych źródeł, zbadał i opisał przypadki wrogości i konfliktów między Polakami a Żydami. Jego zasługą jest to, że umiał dokonać rzetelnej analizy tego trudnego okresu, odrzucając anachroniczne stereotypy. Pokazał, że w złożonej i tragicznej sytuacji Polski po wojnie, determinowanej tak istotnymi czynnikami, jak obecność sowieckich wojsk okupacyjnych, samowola instalowanego przez Moskwę rządu, samoobrona podziemia niepodległościowego, masowe przesiedlenia ludności czy plaga przestępczości, sam konflikt między Polakami a Żydami był w istocie zjawiskiem wtórnym.

Marek Jan Chodakiewicz (ur. 1962) jest profesorem historii i dziekanem w The Institute of World Politics w Waszyngtonie. Doktoryzował się w Columbia University w Nowym Jorku. W 2005 r. prezydent Stanów Zjednoczonych mianował go członkiem Amerykańskiej Rady do Spraw Upamiętniania Holocaustu. Jest autorem wielu prac wydanych po polsku i angielsku.
Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989
Cena : $11.00

Książka ukazuje wzajemne relacje między społeczeństwem a władzą w Polsce południowo-wschodniej w ostatniej dekadzie PRL. Autor scharakteryzował główne nurty zinstytucjonalizowanego oraz niezorganizowanego sprzeciwu społecznego, począwszy od struktur powstałych przed sierpniem 1980 r. na komitetach obywatelskich „Solidarność” w 1989 r. skończywszy, przedstawił również rolę Kościoła katolickiego. Szczególnej analizie poddał działania organów bezpieczeństwa przeciwko opozycji i oporowi społecznemu.
Marzec 1968 w Trójmieście
Cena : $12.00

Drugi tom edycji „Marzec 1968 w dokumentach MSW” jest kroniką wydarzeń rozgrywających się w Warszawie od stycznia do czerwca 1968 r. Złożyły się na nią zachowane informacje, meldunki, sprawozdania i notatki różnych wydziałów Komendy MO m.st. Warszawy i departamentów MSW. Celem publikacji jest ukazanie zarówno wiedzy SB i MO o przebiegu wydarzeń i ich bezpośrednich skutkach, jak i działań podejmowanych przez aparat represji wobec uczestników wypadków marcowych.
Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku
Cena : $12.00

Publikacja omawia działania bojowe Kresowej Brygady Kawalerii w kampanii 1939 r. od koncentracji wielkiej jednostki nad Wartą w rejonie Szadka po odwrót na Górę Kalwarię i Warszawę bez łączności z dowództwem armii „Łódź” czy też Grupy Operacyjnej gen. Franciszka Dindorfa-Ankowicza. W trakcie odwrotu i potęgującego się chaosu na wrześniowych drogach brygada rozpadła się na kilka grup, które na własną rękę usiłowały osiągnąć Warszawę, a potem walczyły w rejonie Otwocka. Inne grupy zostały otoczone przez Niemców pod Osuchowem i Psarami. Następnie Kresowa BK do końca kampanii walczyła w Grupie Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa. Resztki brygady kapitulowały nad Sanem na przełomie września i października zarówno przed Niemcami, jak i Sowietami.Kolektywizacja rolnictwa w regionie łódzkim
Cena : $12.00

Prezentowana książka ukazuje przebieg kolektywizacji rolnictwa w Polsce na przykładzie regionu łódzkiego. Przedstawia uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i społeczne tego procesu oraz ewolucję polityki władz wobec chłopów w latach 1948–1956. Szczególną uwagę zwraca na sposoby stosowane w celu zmuszenia mieszkańców wsi do zakładania spółdzielni produkcyjnych oraz opór chłopów wobec kolektywizacji.