IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > Seria wydawnicza - Relacje i wspomnienia
Sort By:
Page of 2
Z Kalisza do Krakowa. Wspomnienia z lat 1939-1945
Cena : $6.00

Wspomnienia Bogdana Cicheckiego to opowieść o okupacyjnej codzienności młodego chłopaka przesiedlonego w lutym 1940 r. z Kalisza do Krakowa. Szczególnie interesujący jest wątek walki o byt, podejmowania różnorodnej działalności w celu zdobycia pieniędzy na potrzeby rodziny i własne. Budzi podziw zaradność i zmysł handlowy nastolatka, który wraz z ojcem utrzymywał pięcioosobową rodzinę. To historia chłopaka, który nie dał się zniszczyć trudnym okolicznościom.Wspomnienia żydowskiego działacza rzemieślniczego
Cena : $9.00

Połowa rzemieślników w Polsce przed 1939 pochodziła ze społeczności żydowskiej stanowiącej 10% ogółu obywateli. Agresja III Rzeszy i sowieckiej Rosji na II RP umożliwiła Niemcom realizację Endlösung der Judenfrage. Holokaust stał się faktem. Baruch Elimelech Rak współtworzył nowoczesny ruch żydowskich rzemieślników w Warszawie i Polsce. Jedyny spośród przywódców, który zdążył wyjechać i spisać swe wspomnienia. Bez tego głosu historia Polski nie byłaby pełna.

Przeżyliśmy łagry. Wspomnienia żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK
Cena : $12.00

Zbiór wspomnień i relacji wnoszących nowe elementy do naszej wiedzy o losach uwięzionych w sowieckich łagrach oraz opisujących indywidualne odczucia i postrzeganie obozowej rzeczywistości.

Wspomnienia uczestników tych tragicznych wydarzeń są bardzo osobiste i emocjonalne, ale główną ich zaletą jest autentyzm i brak konfabulacji. Uzupełniają one – a w wielu przypadkach ujawniają – fakty, których nie zawierają archiwalne źródła sowieckie.
Pozostać sobą w Polsce Ludowej
Cena : $13.00

Wspomnienia prof. Jana Łopuskiego, żołnierza Września ’39, uczestnika konspiracji, wywiezionego w 1945 r. do ZSRR. Po wojnie skończył studia prawnicze, zajmował się prawem morskim, był dziekanem prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W serii „Relacje i wspomnienia” publikowane są nieznane dotychczas świadectwa dotyczące najnowszej historii Polski. Prezentują one postawy obywateli polskich i realia życia codziennego podczas drugiej wojny światowej oraz w okresie Polski Ludowej.
Niezależność najwięcej kosztuje. Relacje uczestników opozycji demokratycznej w Łodzi 1976–1980
Cena : $16.00

Niezależność najwięcej kosztuje. Relacje uczestników opozycji demokratycznej w Łodzi 1976–1980, oprac. Leszek Próchniak, Sławomir M. Nowinowski, Magdalena Filip, Łódź 2008, 265 s.

W badaniach historycznych, poza źródłami archiwalnymi i prasowymi, równie istotne miejsce zajmują relacje świadków historii, zwłaszcza w kontekście uczestników opozycji w PRL, którzy z oczywistych względów nie prowadzili dla potomnych swoich dzienników, pamiętników, osobistych notatek. Rozmowa z uczestnikami wydarzeń stwarza więc niezwykłą okazję do poznania nie tylko ich prywatnych ocen i spostrzeżeń, ale przede wszystkim towarzyszących tym wydarzeniom emocji, motywacji działania. Niniejszy tom prezentuje relacje osiemnastu uczestników różnych odłamów opozycji. W swoich barwnych wspomnieniach dzielą się z czytelnikiem swoimi obserwacjami na temat ówczesnej Łodzi. Co szczególnie cenne, obrazowo przywołują moment decyzji o wejściu na niełatwą drogę kontestacji systemu komunistycznego. Nie brak również refleksji o konsekwencjach tego wyboru. Niemniej czytelnik musi pamiętać, że książka ta, jak we wstępie zaznaczają autorzy, „nie jest naukową monografią (…). Składające się na nią relacje niepodobna tez uznać za całkowicie bezstronną analizę postaw dominujących w łódzkiej opozycji przed Sierpiniem`80. Są one bowiem projekcją obrazu środowisk dysydenckich „miast fabryk i kominów” zapisanego w pamięci ich uczestników. Obrazu selektywnego i subiektywnego, niewolnego od urazów i sentymentów. Czas zatarł w nim (albo wyostrzył) niejeden szczegół, inaczej rozłożył akcenty, pomieszał konteksty, a nawet dopisał pointy. Nie umniejsza to jednak wartości prezentowanych tekstów. Osobista, czasami wręcz intymna, opowieść o przeszłości rządzi się bowiem innymi prawami niż wykład akademicki”.
Z Wilna do Workuty. Wspomnienia komendanta Garnizonu Okręgu Wileńskiego AK
Cena : $19.00

Wspomnienia komendanta garnizonu Okręgu Wileńskiego AK z pobytu w sowieckich więzieniach w Wilnie i Moskwie oraz łagrach Workuty, obejmujące pierwsze lata powojenne. Pamiętnik, uzupełniony przez autora grypsami i listami do rodziny, wiernie i drobiazgowo ukazuje realia życia więziennego i obozowego, dramat rozdzielonych członków rodziny, obawy o los współtowarzyszy niedoli. Bardzo osobiste, o wielkim ładunku emocjonalnym, grypsy są świadectwem nie tylko przeżyć autora, ale także niezwykle silnej więzi łączącej Zarzyckich. Ich wyjątkowa treść sprawia, że publikowane tu wspomnienia zajmują szczególne miejsce wśród pamiętników byłych więźniów sowieckich łagrów, wydanych w ostatnim dwudziestoleciu.Dzienniki 1966-1975. Tom 2
Cena : $23.00

Tom drugi „Dzienników” obejmuje przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Okres ten obfitował w ważne wydarzenia, zarówno w życiu publicznym, jak i osobistym Autora. Tło historyczne opisywanych wydarzeń stanowią obchody Milenium Chrztu Polski, Marzec ’68, Grudzień ’70, a następnie zmiana ekipy rządzącej i związane z nią wielkie nadzieje społeczne. Janusz Zabłocki przez całą tę dekadę był posłem na Sejm PRL w Kole Poselskim „Znak”. Podczas swoich licznych podróży na Zachód nawiązał bliskie kontakty z emigracyjnym Stronnictwem Pracy, a także przedstawicielami zachodnioeuropejskich partii chrześcijańsko-demokratycznych. Ówcześnie zarysował się głęboki podział w środowisku katolików świeckich: z warszawskiego KIK-u wyodrębniło się i usamodzielniło środowisko ODiSS-u, na którego czele stanął Janusz Zabłocki. W książce przedstawia on ten konflikt z własnej perspektywy, jako przywódca jednej ze stron. Wyjaśnia swój punkt widzenia i motywację podjętych decyzji. Początek lat siedemdziesiątych był czasem szczególnie bolesnym dla rodziny Autora wspomnień – w 1970 r. tragicznie ginie jego córka Jadwiga. Wątek osobisty nadaje szczególny wydźwięk temu tomowi i przełamuje polityczny charakter „Dzienników”.
Świadectwa stanu wojennego
Cena : $24.00

zbiór relacji pod red. Antoniego Dudka i Krzysztofa Madeja Książka składa się z 28 relacji zebranych przez pracowników BEP IPN na terenie całego kraju. Relacje te przedstawiają z jednej strony indywidualne refleksje i emocje ludzi związanych z szeroko pojętą opozycją, przefiltrowane przez 20 letni dystans jaki upłynął od tamtych wydarzeń. Z drugiej przynoszą szereg nowych informacji o działalności opozycyjnej i oporze społecznym podczas stanu wojennego. Jest tym cenniejsze, iż badania nad tym aspektem stanu wojennego nie są zbyt rozwinięte. "Świadectwa stanu wojennego" zawierają 28 najciekawszych relacji wybranych z większej ich liczby zgromadzonej przez pracowników Biura Edukacji Publicznej IPN. Redaktorom zbioru zależało przede wszystkim, by wybrane relacje dotyczyły wszystkich regionów Polski i pokazywały różne formy działalności opozycyjnej. Prezentowane relacje zawierają wiele cennych i dotychczas mało znanych informacji na temat działalności opozycyjnej i oporu społecznego po wprowadzeniu stanu wojennego. Relacje te pozwalają również poznać postawy i motywacje osób zaangażowanych po wprowadzeniu stanu wojennego w działalność opozycyjną. "Świadectwa stanu wojennego" mogą być więc ciekawą lektura dla nie tylko historyków, lecz także dla socjologów i psychologów społecznych Przede wszystkim jednak pozwalają skonfrontować własne doświadczenia z przeżyciami innych, z tej nieodległej przecież historii.KOR – Komitet Obrony Robotników
Cena : $35.00

Komitet Obrony Robotników powstał, by udzielać pomocy ludziom brutalnie represjonowanym przez władze po robotniczych protestach w czerwcu 1976 r. Skupiał przedstawicieli różnych pokoleń, często o odmiennych przekonaniach – łączył ich jednak zdecydowany sprzeciw wobec łamania prawa przez organy władzy. Wydana po raz pierwszy w 1983 r. książka Jana Józefa Lipskiego jest nie tylko kronikarskim zapisem kolejnych działań rodzącej się opozycji demokratycznej i kontrakcji władz, ale utrwaliła też atmosferę tamtych obfitujących w wydarzenia dni.Co nam zostało z tych lat... Opozycja polityczna 1976–1980
Cena : $39.00

Kolejna pozycja z serii „Relacje i wspomnienia” jest zapisem spotkania zorganizowanego w dniach 10–11 czerwca 2002 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, w którym brało udział ponad czterdziestu działaczy różnych odłamów opozycji w Polsce w latach 1976–1980: Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckich Komitetów Solidarności, Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, Wolnych Związków Zawodowych, Ruchu Młodej Polski i Konfederacji Polski Niepodległej. Dyskutowano o funkcjonowaniu drugiego obiegu wydawniczego, kulturze i nauce niezależnej, organizacjach pracowniczych i studenckich oraz sporach ideologicznych i programowych wewnątrz środowisk opozycyjnych.