IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > Seria wydawnicza - Studia i materiały
Sort By:
Page of 2
Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944–1956
Cena : $6.00

Dariusz Iwaneczko, Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944–1956, Rzeszów 2004, s. 122 (seria „Studia i materiały”, t. 7)
Prezentowane opracowanie, wydane w serii „Studia i Materiały”, przedstawia dzieje powiatowego aparatu bezpieczeństwa w Przemyślu od jego utworzenia w 1944 r. do reorganizacji dokonanej w 1956 r. Autor opisuje zachodzące w tym czasie zmiany strukturalne, skład personalny, sylwetki osób tworzących UB w Przemyślu, ze szczególnym uwzględnieniem kadry kierowniczej, a także poziom wykształcenia i dyscypliny oraz stan moralny funkcjonariuszy. W opracowaniu znalazła się ponadto charakterystyka sieci agenturalnej przemyskiego aparatu bezpieczeństwa. Istotną część pracy stanowi opis metod i kierunków działań podejmowanych przez UB wobec różnych środowisk i grup społecznych: polskiego podziemia niepodległościowego, legalnej opozycji, Kościoła, a także podziemia ukraińskiego i środowisk wiejskich.
Autor korzystał przede wszystkim z zasobów archiwalnych rzeszowskiego Oddziału IPN, ale także z opracowań historyków resortu bezpieczeństwa i z dorobku badawczego historyków rzeszowskich. Praca Dariusza Iwaneczki jest pierwszą próbą naukowego, całościowego przedstawienia działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (późniejszego Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego) w Przemyślu w latach 1944-1956, a zarazem ukazania jego wkładu w proces instalacji, utrwalania i ochrony porządku komunistycznego w Polsce. Istotnym uzupełnieniem zasadniczej treści są: wykaz skrótów, indeks nazwisk i pseudonimów, bibliografia oraz lista pracowników PUBP/PUds.BP w Przemyślu zatrudnionych w okresie, który obejmuje książka.
Urząd Bezpieczeństwa w Łańcucie 1944–1956
Cena : $8.00

SPIS TREŚCI
Wstęp
Powiat łańcucki
Powstanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łańcucie
Funkcjonariusze PUBP
Zmiany organizacyjne i personalne w PUBP (1945-1956)
Areszt śledczy PUBP
Główne kierunki działań operacyjnych
Walka z konspiracją zbrojną
Likwidacja opozycji niepodległościowej – Zrzeszenia „Wo1ność i Niezawisłość” oraz działania wobec środowiska poakowskiego i organizacji młodzieżowych
Rozbicie legalnej opozycji politycznej – Polskiego Stronnictwa Ludowego
Działania przeciwko Kościołowi katolickiemu
Kolektywizacja wsi
Udział PUBP w powstaniu PZPR
Zabezpieczenie akcji wyborczej
Przeciwdziałanie szeptanej propagandzie
Nadzór nad repatriantami i przesiedleńcami
Agentura PUBP
Łamanie zasad „praworządności demokratycznej”
Kresowa księga sprawiedliwych 1939–1945
Cena : $9.00

Nacjonaliści ukraińscy dokonali eksterminacji ludności polskiej zamieszkującej Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, które znalazły się pod okupacją sowiecką i niemiecką. Do pojedynczych napadów oraz rzezi na masową skalę doszło w kilku tysiącach miejscowości. Zginęło tam, według różnych szacunków, od 100 tys. do 200 tys. osób.

Korzystając z zachowanych relacji świadków, w książce odnotowano wydarzenia w 500 miejscowościach (na terenie województw: wołyńskiego, poleskiego, tarnopolskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, rzeszowskiego i lubelskiego), w których z rąk OUN-UPA poniosło śmierć blisko 20 tysięcy Polaków. Część skazanych na zagładę polskich mieszkańców otrzymała pomoc humanitarną ze strony ukraińskich sąsiadów, zazwyczaj członków rodzin mieszanych, krewnych lub przyjaciół, czasem nieznajomych, kierujących się chrześcijańską miłością bliźniego, w sporadycznych przypadkach – także ze strony katów.

Zachowani we wdzięcznej pamięci ocalonych Ukraińcy – główni bohaterowie tej książki (ponad 1300 osób, niestety częstokroć anonimowych) zasłużyli na zaszczytne miano „sprawiedliwych” i na publiczne uhonorowanie, ponieważ z narażeniem życia, indywidualnie, a nawet całymi rodzinami, przeciwstawili się czynnie ludobójstwu. Ostrzegali przed napadem, udzielali schronienia, wskazywali drogi ucieczki, zaopatrywali w żywność i ubranie, przewozili w bezpieczne miejsce, do lekarza czy szpitala, przyjmowali pod opiekę, a nierzadko na długoletnie wychowanie sieroty po zamordowanych, odmawiali wykonania rozkazu zabicia członka własnej rodziny – np. żony lub męża – narodowości polskiej. Dzięki aktom solidarności i miłosierdzia ocalały zarówno pojedyncze osoby, jak i całe wsie (łącznie ponad 2,5 tysiąca osób). Kilkuset Ukraińców wykonawcy „akcji antypolskiej” ukarali śmiercią, uważając udzielanie pomocy „Lachom” za zdradę ukraińskich ideałów narodowych.

Autor prosi czytelników o nadsyłanie uwag i uzupełnień pod adresem:
Romuald Niedzielko
Instytut Pamięci Narodowej
00-839 Warszawa, ul. Towarowa 28
Kontakt telefoniczny: 0-22 431-83-73
e-mail: romuald.niedzielko@ipn.gov.pl


Studia z dziejów harcerstwa 1944–1989
Cena : $9.00

Studia z dziejów harcerstwa 1944–1989, pod red. Marka Wierzbickiego, Warszawa 2009, 248 s. (seria „Studia i Materiały”, t. 15)
„Celem niniejszej książki, która ma charakter wydawnictwa seryjnego, aczkolwiek nie periodycznego, jest ukazanie, na tle całego splotu stosunków społecznych  i politycznych panujących w tamtej epoce, funkcjonowania harcerstwa w okresie rządów komunistycznych (...). Motywem przewodnim kolejnych publikacji opatrzonych tym tytułem będą relacje między władzą komunistyczną a harcerstwem, stanowiące fragment stosunków międy władzą a społeczeństwem w PRL. Autorzy próbują spojrzeć na dzieje ruchu harcerskiego od dołu, przez pryzmat doświadczeń niewielkich środowisk (drużyn, szczepów) oraz pojedynczych osób, a więc nie tylko z perspektywy ogólnopolskiej, centralnego szczebla władzy, która nie pozwala na dostrzeżenie wielu niuansów społecznej, codziennej historii harcerstwa (i szerzej – społeczeństwa) w Polsce Ludowej. (...) Bazę źródłową niniejszej pracy stanowią między innymi dokumenty oficjalnych władz ZHP, poszczególnych drużyn i szczepów oraz struktur partyjnych i administracyjych, przechowywane w archiwach państwowych i poszczególnych jednostek harcerskich. Odrębną kategorią jest dokumentacja aparatu bezpieczeństwa PRL zgromadzona w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej (...) wykorzystano także liczne wspomnienia i relacje świadków wydarzeń oraz literaturę przedmiotu”.

Fragment wstępu Marka Wierzzbickiego
Letnia szkoła Historii Najnowszej 2010
Cena : $11.00

SPIS TREŚCI Wstęp – Łukasz Kamiński Wykaz skrótów SPOŁECZEŃSTWO Tomasz Kędra Czynniki wpływające na nastroje społeczne ludności polskiej osiadłej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950 Natalia Jarska Praca kobiet w kopalniach 1945–1957 – polityka zatrudnienia a rzeczywistość społeczna Paweł Knap Big-beat i co dalej? Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie (1962–1963) na łamach popularnych czasopism Michał Jarmuż Problemy mieszkaniowe Polaków w latach siedemdziesiątych w świetle dokumentów osobistych Grzegorz Kowal Internowani w Grodkowie 1981–1982 PAMIĘĆ Paulina Kusz II wojna światowa i akcja „Wisła” we wspomnieniach mieszkańców Bieszczadów Piotr Grzelczak „Nie można dopuścić do najmniejszej awarii”. Władze partyjne w Poznaniu wobec pierwszej rocznicy Czerwca ’56 PRAWO I STRUKTURY Michał Arndt Przestępstwa przeciwko powszechnemu obowiązkowi wojskowemu w polskim prawie karnym (do 1969 roku) Katarzyna Zawadka Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948–1956 – struktura i funkcjonowanie Łukasz Bednarski Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec kombatantów lubelskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w 1957 roku Agnieszka Watoła Geneza i działalność Zrzeszenia Prawników Demokratów (Zrzeszenia Prawników Polskich) oraz jego wpływ na postawy sędziów w latach 1945–1956 Łukasz Wolak Działacze Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w materiałach organów bezpieczeństwa PRL w latach 1945–1970 LUDZIE I IDEE Tomasz Siewierski Popularność badań nad dziejami gospodarczymi jako fenomen polskiej historiografii lat 1949–1956. Próba nakreślenia przyczyn zjawiska Przemysław Gasztold-Seń Oficer Korpusu Bezpieczeństwa, hagiograf Żydowskiego Związku Wojskowego, tropiciel „syjonizmu”. Powojenna działalność Tadeusza Bednarczyka Magdalena Michalik-Sztumska Stanisław Cat-Mackiewicz: redaktor i publicysta czasopisma „Lwów i Wilno” (1946–1950) Dorota Lewsza Wybrane aspekty religijne, polityczne i literackie w powojennej publicystyce Jerzego Zawieyskiego ANALIZY ŹRÓDŁOZNAWCZE Michał Przeperski „Monachijski OBOP”. Badania sondażowe Departamentu Badania Słuchalności RWE (1962–1969) Grzegorz Wołk Prace dyplomowe absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie – przyczynek do bibliografii Jan Olaszek Dokumenty SB jako źródło do badania podziemnej prasy (wybrane przykłady)


Ludzie płockiej bezpieki
Cena : $12.00

Niniejsza publikacja przedstawia historię Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku - jednego z ponad trzystu rozrzuconych po całym kraju urzędów, tworzących swoistą pajęczynę terroru i zbrodni. Prezentuje jego strukturę organizacyjną i obsadę personalną. Składa się z dwóch części. W części pierwszej, noszącej tytuł Historia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku - kalendarium wydarzeń, staratem się jak najdokładniej przedstawić działalność UB w powiecie płockim w latach 1945-1956. Zawarte w tej części informacje opisują dzień powszedni pracy płockiego PUBP. Jego początki pod czujnym okiem opiekunów z NKWD i działalność samodzielną. Scisłą współpracę z Komitetem Powiatowym PPR, a następnie PZPR. Ważniejsze akcje w terenie, mające na celu likwidację zbrojnego podziemia niepodległościowego i zwalczanie legalnie dzialającego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Brutalne metody przesłuchań i akcje, których celem była pełna inwigilacja sprawdzanego środowiska. Pozyskaną do współpracy agenturę. Aby jak najpełniej przedstawić historię Urzędu oraz rolę, jaką odegral w najnowszej historii Plocka, przyjątem formułę kalendarium. Opisując działania PUBP, prezentuję w nim jednocześnie nieznaną historię powiatu plockiego i samego Ptocka, widzianą oczyma funkcjonariuszy. Opracowanie to przygotowalem na podstawie zachowanych w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej raportów: kwartalnych, miesięcznych, dekadowych, operacyjnych i specjalnych, sporządzonych przez kierowników PUBP Dokumentów zbieranych w ramach agenturalnego rozpracowania i sprawdzenia oraz donosów tajnych współpracowników. Korzystałem również z przechowywanych w Archiwum Państwowym w Płocku dokumentów Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Płocka. Niestety, żaden z byfych funkcjonariuszy UB, do których zwróciłem się o relację, nie zgodził się na rozmowę. Ciekawą lekturę stanowily również powstaie w okresie PRL publikacje dotyczące budowania i utrwalania "władzy ludowej" w Płocku i powiecie płockim. Tworzone na zamówienie propagandy komunistycznej dziela niewiele mają wspólnego z prawdą historyczną. Również publikowane w tym samym okresie wspomnienia uczestników owych wydarzeń bardziej przypominają manifest polityczny niż wiarygodne źródła historyczne. Jest zresztą znamienne, że osoby piastujące w owym czasie najważniejsze stanowiska we władzach Płocka i powiatu, opisując pierwsze lata "Polski Ludowej", piszą o wszystkim, tylko nie o ludziach UB, z którymi na co dzień się spotykali.


Kłopoty z seksem w PRL
Cena : $17.00

Prezentowany tom obejmuje studia o powojennej walce z epidemią chorób wenerycznych, o ustawie z 1956 r. dotyczącej kwestii aborcji, o oddziałach położniczych w PRL oraz o początkach ruchu gejowskiego w Polsce. Jest próbą pójścia w kierunku pogłębienia badań nad życiem seksualnym, prokreacją i sytuacją demograficzną w Polsce Ludowej, na podstawie analizy kilku fragmentów rzeczywistości PRL. Stosunek państw komunistycznych do spraw związanych z seksualnością i prokreacją pozostaje bowiem w dużym stopniu do przebadania, co nie jest łatwe z powodu małej liczby sformalizowanych stanowisk i w ogóle ograniczonych wypowiedzi na ten temat. Polska Ludowa - kraj od 1956 r. znacznie mniej przestrzegający doktryny niż inni "bracia" i czyniący ją coraz bardziej mętną - w sprawie rodzenia dzieci nie miała, jak się zdaje, wyraźnej polityki. Mimo wszelkich negatywów takiej sytuacji, mogła ona mieć jednak swoje zalety - w porównaniu np. z Rumunią Ceauşescu. Nawet gejom było tu lepiej niż w niektórych krajach obozu, co nie znaczy, że generalnie dobrzeZ dziejów Tygodnika Solidarność
Cena : $18.00

Książka, wydana w serii „Studia i materiały”, przedstawia „rozpracowanie” pisma przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980–1982. W osobnym rozdziale autor analizuje przypadek Małgorzaty Niezabitowskiej. W tomie zamieszczono dokumenty archiwalne dotyczące „Nowaka” i „Zygmunta”, członków redakcji tygodnika, którzy zostali zwerbowani jako tajni współpracownicy SB i mieli donosić na swoich kolegów.
Z dziejów walk o niepodległość, t. 1
Cena : $23.00

Celem wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej „Z dziejów walk o niepodległość” jest prezentacja wyników badań dotyczących zmagań o niepodległość Polski, oporu przeciw totalitaryzmowi nazistowskiemu i sowieckiemu oraz upamiętnienie uczestników tej walki i ich martyrologii. Mamy na uwadze nie tylko opór czynny, ale również udział w tajnym nauczaniu, konspiracyjnym życiu kulturalnym, tworzeniu przez poszczególne środowiska Polski Podziemnej myśli politycznej zwalczającej ideologię nazistowską czy zagrożenie komunistyczne. Za formę walki uznajemy także ratowanie polskich Żydów, które niejednokrotnie wymagało większej determinacji niż uczestnictwo w walce konspiracyjnej. Staramy się uwzględnić m.in. zmagania o Polskę w latach 1914–1921, przede wszystkim wojnę z bolszewicką Rosją w 1919 i w 1920 r. – jedno z przełomowych wydarzeń w historii Polski.


Kontakt operacyjny „Delegat” vel „Libella”
Cena : $24.00

Grzegorz Majchrzak, Kontakt operacyjny „Delegat” vel „Libella”, Warszawa 2009, (seria „Studia i materiały”, t. 14) W trakcie badań nad działaniami Służby Bezpieczeństwa wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w latach 1980–1982 jednym z najciekawszych, ale też najbardziej skomplikowanych przypadków okazał się przypadek kontaktu operacyjnego „Libella” vel „Delegat”, czyli ks. Henryka Jankowskiego. Z jednej strony stanowi on niewątpliwie przykład uwikłania w nazbyt bliskie kontakty z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, z drugiej zaś jest doskonałą ilustracją tezy, iż każdy z takich przypadków należy rozpatrywać oddzielnie, a ewentualnych ocen nie należy dokonywać zbyt pochopnie. Tom zawiera obszerny wstęp omawiający przypadek kontaktów ks. Jankowskiego z SB, wybór dokumentów z informacjami od KO „Libella”/„Delegat” oraz skany tych i innych dokumentów związanych z tą sprawą.