IPN KSIAZKI

 

IPN PERIODYKI

 

IPN CYFROWA

 

HISTORIA

 

PUBLICYSTYKA

 

MEDIA

 

RELIGIA

 

Join our mailing list!

HACKER SAFE certified sites prevent over 99% of hacker crime.


Home > Twarze bezpieki
Sort By:
Page of 1
Ludzie płockiej bezpieki
Cena : $12.00

Niniejsza publikacja przedstawia historię Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku - jednego z ponad trzystu rozrzuconych po całym kraju urzędów, tworzących swoistą pajęczynę terroru i zbrodni. Prezentuje jego strukturę organizacyjną i obsadę personalną. Składa się z dwóch części. W części pierwszej, noszącej tytuł Historia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku - kalendarium wydarzeń, staratem się jak najdokładniej przedstawić działalność UB w powiecie płockim w latach 1945-1956. Zawarte w tej części informacje opisują dzień powszedni pracy płockiego PUBP. Jego początki pod czujnym okiem opiekunów z NKWD i działalność samodzielną. Scisłą współpracę z Komitetem Powiatowym PPR, a następnie PZPR. Ważniejsze akcje w terenie, mające na celu likwidację zbrojnego podziemia niepodległościowego i zwalczanie legalnie dzialającego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Brutalne metody przesłuchań i akcje, których celem była pełna inwigilacja sprawdzanego środowiska. Pozyskaną do współpracy agenturę. Aby jak najpełniej przedstawić historię Urzędu oraz rolę, jaką odegral w najnowszej historii Plocka, przyjątem formułę kalendarium. Opisując działania PUBP, prezentuję w nim jednocześnie nieznaną historię powiatu plockiego i samego Ptocka, widzianą oczyma funkcjonariuszy. Opracowanie to przygotowalem na podstawie zachowanych w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej raportów: kwartalnych, miesięcznych, dekadowych, operacyjnych i specjalnych, sporządzonych przez kierowników PUBP Dokumentów zbieranych w ramach agenturalnego rozpracowania i sprawdzenia oraz donosów tajnych współpracowników. Korzystałem również z przechowywanych w Archiwum Państwowym w Płocku dokumentów Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Płocka. Niestety, żaden z byfych funkcjonariuszy UB, do których zwróciłem się o relację, nie zgodził się na rozmowę. Ciekawą lekturę stanowily również powstaie w okresie PRL publikacje dotyczące budowania i utrwalania "władzy ludowej" w Płocku i powiecie płockim. Tworzone na zamówienie propagandy komunistycznej dziela niewiele mają wspólnego z prawdą historyczną. Również publikowane w tym samym okresie wspomnienia uczestników owych wydarzeń bardziej przypominają manifest polityczny niż wiarygodne źródła historyczne. Jest zresztą znamienne, że osoby piastujące w owym czasie najważniejsze stanowiska we władzach Płocka i powiatu, opisując pierwsze lata "Polski Ludowej", piszą o wszystkim, tylko nie o ludziach UB, z którymi na co dzień się spotykali.


Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom 2 (1956-1975)
Cena : $24.00

Drugi tom informatora o kadrze kierowniczej aparatu bezpieczeństwa w Polsce jest dziełem zbiorowym historyków i archiwistów wszystkich oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej. W wyniku dwuletnich, żmudnych poszukiwań udało im się zidentyfikować ponad 2 tys. funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa piastujących w latach 1956–1975 stanowiska kierownicze w aparacie szczebla centralnego (MSW) i terenowego (komendy wojewódzkie i powiatowe MO). To pionierskie opracowanie umożliwi każdemu zainteresowanemu poruszanie się w skomplikowanym świecie "republiki MSW” z wszystkimi jej niuansami organizacyjnymi i personalnymi.Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. Tom 3 (1975-1990)
Cena : $26.00

Wersja w PDF

http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/62731/1-24925.pdf
Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944–1989
Cena : $37.00

„Czekiści” to pierwsze w światowej historiografii kompendium podstawowych informacji o działalności komunistycznych organów bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Międzynarodowy zespół historyków przedstawia w nim syntetyczne raporty opisujące genezę, organizację, metody i kierunki działania aparatu bezpieczeństwa w poszczególnych krajach bloku wschodniego. W każdym z tych krajów „bezpieka” powstawała według moskiewskiego wzorca i przy udziale sowieckich doradców. Praktyka działania, metody i mentalność sowieckiej policji politycznej przeniesione zostały do organów bezpieczeństwa państw tworzących „imperium zewnętrzne”. Ich funkcjonariusze, uznając tę spuściznę za część swojej tradycji, często z dumą określali się mianem „czekistów”, a za patrona uważali założyciela bolszewickiej Czeki Feliksa Dzierżyńskiego.